VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE SLUŽBY

Mgr. Sylva Šmídová, Ph.D.

adresa: 664 41, Popůvky č. ev. 8 

IČ: 19258054 

bankovní spojení: 670100-2210403608/6210

webová stránka: www.nakaficko.cz
telefon: +420 775 773 366

e-mail: sylva@nakaficko.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a spotřebitelem (dále jen „klient“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele a dále při osobním setkání. Služby jsou nabízeny poskytovatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakaficko.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Poskytovatel poskytuje klientovi v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě jeho objednávky služby týkající se nutričního poradenství, a to zejm.:

Osobní nutriční konzultace;
Semináře a další služby související se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy
(dále jen „služby“).

1.3. Klient potvrzuje odesláním žádosti o služby dle bodu 2.3. těchto obchodních podmínek, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je v plném rozsahu akceptuje, uzavře-li s poskytovatelem smlouvu. Souhlas s obchodními podmínkami je dále vyžadován i při uzavření smlouvy.

1.4. Ochrana spotřebitele dle obchodních podmínek a přísl. zákonných ustanovení se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, není spotřebitelem.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 S klientem je uzavírána smlouva o poskytování služeb výživového poradenství: celkově to je - objednávka klienta, přijetí ze strany poskytovatele a tyto VOP. Smlouva se uzavírá distančním způsobem. To je taková smlouva, která je uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku: přes webové stránky - formulář, e-mailem, telefonicky nebo využitím obdobných komunikačních prostředků. Smluvní vztah se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkem (dále „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

2.2. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Webová stránka obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou konečné. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Objednávku služby lze uskutečnit odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Ve formuláři vyplní spotřebitel jméno a e-mail (dále jen „elektronická adresa klienta“). Ještě než se rozhodne objednávku poslat, má možnost si všechny údaje zkontrolovat a případně změnit. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat zprávu“. Objednávku služeb je také možné provést přes e-mail setkani@nakaficko.cz, telefonicky + 775 773 366, přes sociální sítě FB a IG @nakaficko.cz. Následně se klient řídí pokyny poskytovatele zaslané mu e-mailem prostřednictvím vložené elektronické adresy klienta. 

2.5. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v objednávce.

2.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi.

2.8. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

2.9. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku, pokud klient v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb), má pochybnosti, zda má klient vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny, či klient vyžaduje výživové služby mimo nabídku poskytovatele.

2.10. V případě nezletilosti je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce klienta s poskytováním služeb.

3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Služby poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je klient povinen se předem o čerpání služeb poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

3.2. Služby poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoliv újmy a následky způsobené tím, že klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

3.3. Poskytovatel je povinen poskytovat klientovi služby odborně a pečlivě.

3.4. Přestože jsou služby poskytovatele poskytovány v souladu s aktuálními a nejmodernějšími vědeckými poznatky, nemůže poskytovatel zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si klient přeje (např. snížení hmotnosti o konkrétní počet kilogramů). Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou nutričního terapeuta (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Poskytování služeb poskytovatele však může podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.5. V případě, že klient nebude řádně poskytovat součinnost, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.

3.5. Pokud klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat poskytovatele. Při těchto onemocněních je klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv následky, pokud tak klient neučiní.

3.6. Při seminářích a u dalších služeb souvisejících se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy mají informace obecný informativní charakter, tedy nelze je individualizovat, a je třeba s nimi takto zacházet. Poskytovatel tedy nemůže nést žádnou zodpovědnost za nevhodné využití daných informací, a tím i spojené změny na výživovém a zdravotním stavu spotřebitele nebo jeho osob blízkých. Pro semináře a další služby související se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy taktéž platí další ustanovení tohoto odstavce číslo 3.

4. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Platební podmínky

4.1.1. Cenu služby uhradí klient poskytovateli na základě předchozí dohody jedním z následujících způsobů:

bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 670100-2210403608/6210, vedený u společnosti mBanka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);
v hotovosti na místě poskytování služby.
4.1.2. Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdrží spotřebitel v e-mailu. Další způsoby platby mohou být mezi poskytovatelem a spotřebitelem výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v českých korunách, platba na splátky není možná.

4.1.3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby (var. symbolem je číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.2. Dodací podmínky

4.2.1. Klientovi není zasílána vstupenka či obdobný doklad opravňující k osobní nutriční konzultaci, ani k semináři. Klienta k účasti opravňuje uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. 

4.2.2. Pokud se na osobní konzultaci klient s poskytovatelem dohodnou na dodání edukačních materiálů nebo rámcových jídelníčků, poskytovatel se zavazuje, že dodá klientovi edukační materiály nebo další materiály do týdne od konzultace dle předchozí dohody osobně v poradně či e-mailem. 

4.2.3. V případě zaslání edukačních materiálů na elektronickou adresu klienta poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení souboru, pokud klient nevlastní takové stanovené softwarové či hardwarové vybavení, které umožní stažení příslušného souboru v uvedeném formátu.

4.2.4. Edukační materiály jsou autorským dílem. Klient není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů. 

4.2.5. Služby jsou poskytovány osobně nebo online na základě předchozí domluvy se spotřebitelem. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost připojení, pokud klient nevlastní takové stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

5. STORNO PODMÍNKY

5.1. Storno podmínky ze strany klienta

5.1.1. Osobní nutriční konzultace

Pokud klient zruší konzultaci 24 hod. před domluveným termínem není požadován žádný storno poplatek. Pokud klient zruší konzultaci méně než 24 hod. před domluveným termínem nebo se nedostaví na smluvený termín je požadován storno poplatek ve výši 75 % (pokud se smluvní strany nedomluví jinak).

Pokud dorazí klient ke službě pozdě, tak služba je provedena zkráceně. Tedy tak, že skončí v původním dohodnutém čase. Na cenu služby pozdní příchod nemá vliv.

5.1.2. Semináře a další služby související se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy

Klient se zavazuje poskytovatele informovat o své neúčasti a to e-mailem nebo telefonicky. 

Pokud klient zruší účast 21 dní včetně před konáním bude mu účtován storno poplatek 200 Kč. Vrácená částka klientovi bude snížena o tento poplatek, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. 

Pokud klient zruší účast 20 dní až 6 dní před konáním bude mu účtováno 50 % ceny, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. 

Pokud klient zruší svoji účast 5 dní nebo méně než 5 dní před konáním nebo se nezúčastní i bez omluvy nemá nárok na vrácení peněz, bude mu účtováno 100 % ceny. Služba je považována za uskutečněnou, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. 

Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn jako spotřebitel odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu (viz služby poskytované prodávajícím). Z těchto důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu času a místa nebo zrušení objednané i zaplacené služby v případě, že:

- nebude naplněna minimální kapacita, která je individuálně stanovena pro jednotlivé akce

- poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit službu

- z důvodu zásahu vyšší moci;

V takových případech se poskytovatel zavazuje klientovi vrátit plnou částku za službu, pokud byla již služba zaplacena, a klienta o zrušení služby informovat.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Práva klienta z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele na kontaktní e-mailové adrese poskytovatele nebo na adrese sídla poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy poskytovatel obdržel od klienta oznámení o reklamaci služby.

6.3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. 

6.4. Poskytovatel odpovídá klientovi za to, že poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou v případě služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. 

6.5. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je vada, kterou si klient způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

6.6. Poskytovatel je povinen doručenou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě klienta, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení klienta, za stav programového vybavení klienta a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení klienta.

 6.8. Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy však nelze v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku uplatnit u smluv o poskytování služeb, a to za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

6.9. Poskytnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami klient uděluje poskytovateli výslovný souhlas ve smyslu ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku a dále ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku výslovně žádá, aby poskytovatel započal s plněním služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, je-li takový termín ze strany klienta požadován. 

6.10. Z výše uvedených důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je poskytovatel (v tomto článku označován též jako „správce“).

7.2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. 2. těchto obchodních podmínek.

7.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

7.5. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě objednávky klienta.

7.6. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7.7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi klientem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
souhlas klienta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
7.8. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
7.9. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
7.10. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7.11. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

7.12. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7.13. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
7.14. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.15. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7.16. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

SMAZALA BYCH 7.17. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, užije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

8.3. Klient je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

8.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory vzniklé mezi poskytovatelem a klientem budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou či jinou mimosoudní cestou (Česká obchodní inspekce).

8.5. Poskytovatel se v případě dotazu ze strany poskytovatele zavazuje poskytnout bezodkladně veškeré potřebné informace týkající se poskytovaných služeb, uzavření smlouvy a těchto obchodních podmínek klientovi poskytnout.

8.6. Smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy uzavřené s poskytovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a je-li klient spotřebitelem, také zák. č. 634/1999 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 05. 2023